Informácia o spracúvaní osobných údajov
pre zmluvných partnerov a iné dotknuté osoby


  v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) a súvisiacich ustanovení Vám ako dotknutej osobe poskytujeme nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ: VR Force, s.r.o.

Sídlo: Strojnícka 90/A, 821 05 Bratislava

IČO: 44881908

(ďalej aj „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“). 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: písomne na e-mailovej adrese v.repko@vrforce.sk alebo na adrese Strojnícka 90/A, 821 05 Bratislava alebo telefonicky na tel. č.: 00421  905 544 044.

  Spoločnosť VR Force, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe osobitných predpisov a účelov stanovených prevádzkovateľom. Pri výkone činností súvisiacich s predmetom činnosti VR Force, s.r.o. a pri realizácii úloh a povinností získavame osobné údaje priamo od Vás (dotknutej osoby), alebo ich získavame pri plnení svojich povinností vyplývajúcich z osobitných zmlúv alebo osobitných predpisov od tretích strán (napr. Váš zamestnávateľ, obchodný/zmluvný partner a pod.).

  Medzi oprávnené záujmy našej spoločnosti patrí riadne poskytnutie služby, ochrana práv a právom chránených záujmov spoločnosti alebo tretej strany, ochrana života, zdravia a majetku, finančných alebo iných záujmov spoločnosti, uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi vrátane spracúvania kontaktných údajov zmluvných strán a zodpovedných/kontaktných/poverených osôb, zabezpečenie sieťovej bezpečnosti a bezpečnosti a to za predpokladu, že Vaše záujmy a základné práva a slobody neprevažujú nad oprávnený záujem spoločnosti. Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v zmysle ustanovení nariadenia a v zmysle zákona tak, aby sme zabezpečili ochranu súkromia a dôverných informácií a osobných údajov, ktoré nám boli zverené.

  Dotknutá osoba poskytuje spoločnosti osobné údaje na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti a/alebo v prípade, keď spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby zo strany prevádzkovateľa je potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi spoločnosťou a dotknutou osobou, resp. treťou osobou, v mene ktorej alebo za ktorú koná dotknutá osoba. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, možným následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť spoločnosti uzavrieť zmluvu alebo poskytnúť plnenia dohodnuté v zmluve. V prípade neposkytnutia osobných údajov na tento účel môže spoločnosť rovnako odmietnuť uzavretie zmluvy.

  Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh a povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, ako aj prípadné s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

  Poskytnutie osobných údajov je oprávneným záujmom prevádzkovateľa, ktorý je určený v rámci jednotlivých účelov spracúvania osobných údajov. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť plnenia zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby.

  Neposkytnutie osobných údajov môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou rokujeme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov.

  Na spracúvanie osobných údajov, ktoré sme získali pri plnení úloh a povinností od tretích strán (nezískali sme ich priamo od Vás ako dotknutých osôb), sa pre plnenie povinnosti transparentne informovať dotknuté osoby vzťahujú výnimky podľa čl. 14 ods. 5 nariadenia.

  Spoločnosť VR Force, s.r.o. nespracúva osobné údaje na účely automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania alebo na účely priameho marketingu.  

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

 • orgány verejnej moci (https://www.slovensko.sk/sk/faq/_vykon-verejnej-moci-organy-ve#dva; https://www.lewik.org/organy-verejnej-moci/)
 • tretie strany (subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako prevádzkovatelia)
 • sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa (ide subjekty, ktoré zabezpečujú mzdovú a účtovnú agendu spoločnosti, subjekty spravujúce naše IT systémy či iné služby). S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorené zmluvy, pričom pri spracúvaní osobných údajov sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania požiadaviek organizačného a technického charakteru z hľadiska zaistenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj povinnosti mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúcej požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike a v EÚ podľa nariadenia a zákona,
 • iné oprávnené subjekty (povinnosť poskytnúť osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov alebo poverení). 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje. V prípade prenosu osobných údajov príjemcovi do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií bude takýto prenos upravený s dotknutou osobou individuálne a v súlade s ustanoveniami kapitoly V nariadenia.

Doba uchovávania osobných údajov

  Pri nakladaní s osobnými údajmi sa aplikuje princíp minimalizácie, čo znamená, že osobné údaje sa neuchovávajú dlhšie, ako je prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný. Len čo uplynie doba potreby uchovávať osobné údaje, tak osobné údaje budú fyzicky zlikvidované a vymazané, v osobitných prípadoch postúpené na archiváciu v zmysle osobitných predpisov. Osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to bude možné v súlade s pravidlami zálohovania. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. VR Force, s.r.o. je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR, ako aj v zmysle osobitných právnych predpisov.

  Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahujú osobitné predpisy (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zákon o účtovníctve a i.). V prípade, že sa budú osobné údaje spracúvať na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, osobné údaje sa budú uchovávať po dobu trvania súhlasu na konkrétny účel alebo do doby jeho odvolania, ak osobitný predpis neustanoví inak.

Právny základ, účely spracúvania osobných údajov, doba uchovávania osobných údajov             

  Na účely realizácie personálnej a mzdovej agendy sa spracúvanie osobných údajov realizuje na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo predzmluvných vzťahov (pracovná zmluva, dohody v zmysle Zákonníka práce) a na plnenie zákonných povinností spoločnosti vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov a i.). Vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. b) nariadenia na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv na základe osobitných predpisov (Zákonník práce, zákon o sociálnom zabezpečení).

  Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci (aj bývalí) alebo fyzické osoby v zmluvnom právnom vzťahu k prevádzkovateľovi, štatutárny zástupcovia prevádzkovateľa (súčasní aj bývalí), ako aj rodinní príslušníci týchto osôb.

  Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás (osobne, odoslané poštou, formou elektronickej komunikácie, vizitka) alebo od tretích osôb, s ktorými ste v pracovnom, príbuzenskom alebo inom právnom vzťahu.

  Doba uchovávania osobných údajov je po dobu ustanovenú osobitnými predpismi, najmenej však 3 roky po skončení účelu spracúvania prevádzkovateľom. V prípade záznamov obsiahnutých v osobnom spise zamestnanca je doba uchovávania týchto údajov do dovŕšenia 70 roku veku zamestnanca.

  Príjemcami osobných údajov sú v primeranom rozsahu orgány verejnej moci a subjekty oprávnené v zmysle osobitných predpisov (zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány činné v trestnom konaní, súdy). V prípade nevyhnutnosti môžu byť príjemcami osobných údajov v primeranom rozsahu aj subjekty zabezpečujúce ochranu práv a právom chránených záujmov spoločnosti alebo tretej strany, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo subjekty zabezpečujúce ochranu inej fyzickej alebo právnickej osoby, subjekty poskytujúce služby spoločnosti v súvislosti s plnením úloh zamestnancov (školenia, preprava, ubytovanie, cestovné poistenie, poistenie zodpovednosti) a iné tretie strany, spoloční prevádzkovatelia a sprostredkovatelia. 

  Na účely realizácie agendy účtovníctva sa spracúvanie osobných údajov realizuje na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, ktorým je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. V rámci tejto agendy sa uskutočňujú ekonomické a účtovné operácie (napr. evidencia bankových operácií, spracúvanie objednávok, došlých faktúr, fakturácia, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, vyúčtovanie pracovných ciest a pod.).

  Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou sa uskutočňuje v súlade s osobitnými predpismi (zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o cestovných náhradách, zákon o archívoch a registratúrach, zákon o poisťovníctve, a i.) ukladajúcimi povinnosti v oblasti vedenia účtovníctva.

  Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci prevádzkovateľa (súčasní aj bývalí), zmluvní partneri/obchodní partneri/klienti a ich zamestnanci (aj bývalí) alebo ďalšie dotknuté osoby, ktorých osobné údaje môžu obsahovať účtovné záznamy.

  Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás (osobne, odoslané poštou, formou elektronickej komunikácie, vizitka) alebo od tretích osôb, s ktorými ste v pracovnom alebo inom zmluvnom právnom vzťahu (napr. zamestnávateľ), z verejne prístupných registrov a evidencií.

  Osobné údaje obsiahnuté v účtovných záznamoch môžu byť získané na rôzne účely a informácie, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov sú podrobnejšie rozpísané v príslušných sekciách tejto informácie.

  Doba uchovávania osobných údajov v účtovných záznamoch je stanovená v zmysle osobitných predpisov na dobu 10 rokov (zákon o účtovníctve, zákon o archíve a registratúrach), ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

  Príjemcami sú orgány verejnej moci, iné oprávnené subjekty (zmluvní/obchodní partneri/klienti), tretie strany.

  Na účely uplatňovania práv dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov je právnym základom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z osobitných predpisov (nariadenie a zákon).
Osobné údaje na tieto účely získavame priamo od dotknutých osôb. Na účely uplatňovania práv je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná osobné údaje poskytnúť. V prípade ich neposkytnutia je uplatnenie a výkon práv v oblasti ochrany osobných údajov znemožnený alebo značne sťažený. Doba uchovávania osobných údajov na dosiahnutie predmetného účelu je po dobu vybavenia žiadosti dotknutej osoby.
Príjemcami sú príslušný orgán štátnej správy a iné oprávnené subjekty (súdy) za predpokladu, že je to nevyhnutné.

  Na účely plnenia zákonných povinností v zmysle osobitných predpisov (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z,z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ako napr. zápis osôb oprávnených konať v mene spoločnosti, oznamovanie zmien do príslušných verejných a neverejných registrov a evidencií (štatutárny zástupca, konateľ) sa spracúvanie osobných údajov realizuje na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, ktorým je plnenie zákonnej povinnosti.

  Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná osobné údaje poskytnúť. Následkom neposkytnutia je nemožnosť splniť si zákonné povinnosti spoločnosti. Možným následkom ich neposkytnutia je porušenie zákonných povinnosti a s tým súvisiace následky.

  Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov od zániku funkcie. V prípade osobných údajov uvedených v zakladacích dokumentoch spoločnosti sa tieto uchovávajú po dobu existencie spoločnosti.

  Príjemcami sú príslušné orgány verejnej moci, súdy, registre a iné oprávnené subjekty za predpokladu, že je to nevyhnutné.

 

  Na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti pri oznamovaní protispoločenskej činnosti je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitného predpisu, zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje na tieto účely získavame priamo od dotknutých osôb alebo od tretej osoby. Na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná osobné údaje poskytnúť. V prípade ich neposkytnutia môže byť uplatnenie a výkon práv na účely plnenia zákonných povinností znemožnený alebo značne sťažený. Možným následkom ich neposkytnutia je porušenie zákonných povinnosti zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace následky. Doba uchovávania osobných údajov na dosiahnutie predmetného účelu je po dobu ustanovenú osobitnými predpismi, najviac po dobu 10 rokov od skončenia konaní podľa osobitného predpisu. Príjemcami sú príslušné orgány verejnej moci v zmysle osobitného predpisu a iné oprávnené subjekty (súdy) za predpokladu, že je to nevyhnutné.

  Na účely správy registratúrnych záznamov, evidencie prijatej a odoslanej pošty je spracúvanie osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností spoločnosti uložených zákonom o archívoch a registratúrach, ako aj zabezpečenie plnenia ďalších povinností na základe osobitných predpisov. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou sa uskutočňuje v súlade s osobitnými predpismi.
Dotknutými osobami môžu byť zamestnanci prevádzkovateľa (súčasní aj bývalí), zmluvní partneri/obchodní partneri/klienti a ich zamestnanci (aj bývalí), potencionálni zmluvní partneri vrátane kontaktných/zodpovedných osôb týchto subjektov, ďalšie dotknuté osoby, ktorých osobné údaje môžu obsahovať registratúrne záznamy. Osobné údaje získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby (osobne, odoslané poštou, formou elektronickej komunikácie, vizitka) alebo od tretích osôb, s ktorými ste v pracovnom alebo inom právnom vzťahu (napr. zamestnávateľ), z verejne prístupných registrov a evidencií. Osobné údaje obsiahnuté v registratúrnych záznamoch môžu byť získané na rôzne účely spracúvania vymedzené prevádzkovateľom a informácie, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov sú podrobnejšie rozpísané v príslušných sekciách tejto informácie.

Doba uchovávania osobných údajov v registratúrnych záznamoch je určená v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov alebo osobitnej zmluvy a v závislosti od účelov spracúvania vymedzených prevádzkovateľom. Príjemcami sú orgány verejnej moci a iné oprávnené subjekty.

 

                Na účely ochrany práv a právom chránených záujmov spoločnosti alebo tretej strany je právnym základom spracúvania osobných údajov osobitný predpis (zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných ľudských práv a slobôd, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 71/1967 Správny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a i.) alebo oprávnený záujem spoločnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, a to za predpokladu, že záujmy a základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú oprávnený záujem spoločnosti. Osobné údaje na účely ochrany práv a právom chránených záujmov spoločnosti alebo tretej strany sú získané na rôzne účely (zmluva, poradenská činnosť) buď priamo od dotknutých osôb (napr. v rámci zmluvných/predzmluvných vzťahov) z verejne prístupných údajov a evidencií a výnimočne aj od tretích osôb, ktoré sú s dotknutou osobou v zmluvnom alebo inom právnom vzťahu. Informácia, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov sú podrobnejšie rozpísané v príslušných sekciách tejto informácie podľa jednotlivých účelov a spôsobov získania týchto údajov (personálna a mzdová agenda, agenda účtovníctva a i.). Doba uchovávania osobných údajov na dosiahnutie predmetného účelu je po dobu trvania oprávneného záujmu, najviac dobou trvania premlčacích lehôt, počas ktorých sa môžu uplatňovať alebo obhajovať právne nároky našej spoločnosti. V prípade začatia konania podľa osobitných právnych predpisov (súdne, exekučné, rozhodcovské a i.) po dobu tohto konania, ako aj po dobu uplynutia lehoty pre podanie opravných alebo mimoriadnych opravných prostriedkov a po dobu trvania týchto konaní, nie však dlhšie, ako je potrebné.
Príjemcami sú orgány verejnej moci a iné oprávnené subjekty (súdy, poisťovacie spoločnosti, súdy, orgány činné v trestnom konaní, právni zástupcovia, exekútori), tretie strany.

  Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na účely uzatvorenia zmluvy sa uskutočňuje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia v prípade, že zmluvnou stranou je dotknutá osoba a spracúvanie osobných údajov zodpovedných/kontaktných osôb zmluvných strán sa uskutočňuje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia (oprávnený záujem prevádzkovateľa), a to za predpokladu, že záujmy a základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú oprávnený záujem spoločnosti. Dotknutými osobami môžu byť zamestnanci prevádzkovateľa (súčasní aj bývalí), zmluvní partneri/obchodní partneri/klienti a ich zamestnanci (aj bývalí), potencionálni zmluvní partneri vrátane kontaktných/zodpovedných osôb týchto subjektov. Osobné údaje získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby (osobne, odoslané poštou, formou elektronickej komunikácie, vizitka) alebo od tretích osôb, s ktorými ste v pracovnom alebo inom právnom vzťahu (napr. zamestnávateľ), z verejne prístupných registrov a evidencií. Doba uchovávania osobných údajov je najviac 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu, ktorého sa predmetné spracúvanie týka, ak osobitný predpis alebo osobitné ustanovenia zmluvy neustanovuje inú dobu. Príjemcom môžu byť orgány verejnej moci, zmluvní partneri, iné oprávnené subjekty.

  Oprávneným záujmom spoločnosti je aj riadne plnenie zmluvy a poskytnutie služby. Na tieto účely spracúva prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú so zmluvným partnerom spoločnosti v pracovnom alebo obdobnom právnom vzťahu (napr. zodpovední zamestnanci, členovia štatutárneho orgánu, poverené osoby a pod.) a to za predpokladu, že záujmy a základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú oprávnený záujem spoločnosti. Dotknutými osobami môžu byť zmluvní partneri/obchodní partneri/klienti a ich zamestnanci (aj bývalí), potencionálni zmluvní partneri vrátane kontaktných/zodpovedných osôb týchto subjektov. Osobné údaje získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby (osobne, odoslané poštou, formou elektronickej komunikácie, vizitka) alebo od tretích osôb, s ktorými ste v pracovnom alebo inom právnom vzťahu (napr. zamestnávateľ), z verejne prístupných registrov a evidencií. Doba uchovávania osobných údajov je najviac 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu, ktorého sa predmetné spracúvanie týka alebo 10 rokov po poskytnutí služby alebo ukončení plnenia zmluvy, ak osobitný predpis alebo osobitné ustanovenia zmluvy neustanovuje inú dobu. Príjemcom môžu byť orgány verejnej moci, zmluvní partneri, iné oprávnené subjekty.

  Na účely evidencie kontaktných údajov zmluvných strán/partnerov a zodpovedných/kontaktných osôb vrátane evidencie zmlúv je spracúvanie osobných údajov oprávneným záujmom prevádzkovateľa vyplývajúcim z riadneho plnenia zmluvy a poskytnutia služby, a to za predpokladu, že záujmy a základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú oprávnený záujem spoločnosti. Dotknutými osobami môžu byť zmluvní partneri/obchodní partneri/klienti a ich zamestnanci (aj bývalí), potencionálni zmluvní partneri vrátane kontaktných/zodpovedných osôb. Osobné údaje získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby (osobne, odoslané poštou, formou elektronickej komunikácie, vizitka) alebo od tretích osôb, s ktorými ste v pracovnom alebo inom právnom vzťahu (napr. zamestnávateľ), z verejne prístupných registrov a evidencií. Doba uchovávania osobných údajov je najviac 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu, ktorého sa predmetné spracúvanie týka, ak osobitný predpis alebo osobitné ustanovenia zmluvy neustanovuje inú dobu. Príjemcom sú orgány verejnej moci, zmluvní partneri a tretie strany.

  Oprávneným záujmom spoločnosti je aj riadne zabezpečenie sieťovej bezpečnosti a bezpečnosti
a to za predpokladu, že záujmy a základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú oprávnený záujem spoločnosti.
Osobné údaje sú získané priamo od Vás ako dotknutej osoby (osobne, odoslané poštou, formou elektronickej komunikácie, vizitka) alebo od tretích osôb, s ktorými ste v pracovnom alebo inom právnom vzťahu (napr. zamestnávateľ), z verejne prístupných registrov a evidencií. Doba uchovávania osobných údajov je najviac 10 rokov po skončení účelu, ktorého sa predmetné spracúvanie týka, ak osobitný predpis alebo osobitné ustanovenia zmluvy neustanovuje inú dobu. Príjemcom sú zmluvný partneri, zamestnanci zmluvných partnerov poskytujúcich podporu v systémoch, prípadne subjekty oprávnené v zmysle osobitných predpisov.

 

  Na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorí zaslali žiadosť o prijatie do zamestnania dobrovoľne, je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia v prípade udelenia súhlasu. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. Osobné údaje spracúvané na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie budú uchovávané po dobu udelenú v súhlase alebo do odvolania súhlasu. V prípade, že dotknutá osoba takýto súhlas v rámci žiadosti neposkytla, osobné údaje budú vymazané/zlikvidované do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. 

 

Informácia o právach dotknutej osoby

Právo na informáciu o spracúvaní osobných údajov

  Ide o základnú informáciu o spracúvaní osobných údajov. Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa získať informáciu, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v rozsahu:

 • totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa,
 • kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov,
 • účely spracúvania osobných údajov, ako aj právny základ spracúvania,
 • oprávnený záujem, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ak existujú,
 • v relevantnom prípade informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
 • doba uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie, ďalšie informácie o právach dotknutých osôb,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • informácia, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 • informácia, z akého zdroja osobné údaje pochádzajú v prípade, že/ak neboli získané od dotknutej osoby,
 • informácia, či sa osobné údaje spracovávajú na marketingové účely,
 • informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.
 • Právo na prístup k osobným údajom spočíva v existencii práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby.

 

  Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o:

 • účeloch spracúvania,
 • kategóriách dotknutých osobných údajov,
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,
 • predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, ak je to možné, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
 • informácii o Vašich právach,
 • práve podať sťažnosť dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov,
 • informácii o zdroji osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby,
 • informácii o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu; v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj o význame a o predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,
 • informácii a primeraných zárukách v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie podľa článku 46 nariadenia.

  Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.

 • Máte právo na opravu osobných údajov v prípade neaktuálnosti, nepresnosti či zmeny osobných údajov, ako aj na doplnenie neúplných osobných údajov (napr. formou poskytnutia doplnkového vyhlásenia) .
 • Máte právo na výmaz/vymazanie ( tzv. „právo byť zabudnutý“).

  V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Vašu žiadosť vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože prevádzkovateľ osobných údajov môže mať zákonnú povinnosť, či oprávnený záujem si osobné údaje ponechať, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby.
Vymazanie osobných údajov dotknutej osoby u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu je oprávnené, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ktorý bol udelený podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu (článok 21 ods. 1 nariadenia) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 nariadenia (priamy marketing vrátane profilovania)
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 nariadenia.

  Podľa čl . 17 ods. 2 nariadenia, ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

  Článok 17 ods. 3 nariadenia stanovuje, kedy sa právo na vymazanie neuplatňuje; je to v prípadoch, pokiaľ je spracúvanie potrebné

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia),
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 • Obmedzenie spracúvania osobných údajov.

  V prípade takejto požiadavky sa spracúvanie osobných údajov obmedzí výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo sa spracúvanie osobných údajov zablokuje. 

 Podľa článku 18 nariadenia má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie citovaných ustanovení, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Dotknutá osoba, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, bude prevádzkovateľom informovaná pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené. 

 • Právo na prenosnosť údajov

  Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.  

 • Právo namietať proti spracúvaniu, vrátane namietania proti profilovaniu, ak sa vykonáva

  V prípade, ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

  Proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať. Námietku je možné zniesť osobne alebo s využitím našich kontaktných údajov.
V spracúvaní vašich osobných údajov môžeme pokračovať v prípade, že náš oprávnený záujem preváži nad vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami. V prípade, že Vaša námietka bude uznaná za oprávnenú, vaše osobné údaje nebudeme za daným účelom spracúvať.

  V zmysle platných právnych predpisov dotknutá osoba môže vzniesť námietku aj proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a proti profilovaniu, ktoré však VR Force, s.r.o. nevykonáva.  

 • Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov

S podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním

  V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi preukázateľnými spôsobmi:

 1. mailom na adresu v.repko@vrforce.sk alebo,
 2. písomne na adresu sídla spoločnosti Strojnícka 90/A, 821 05 Bratislava (zaslaním písomnej žiadosti).

Právne predpisy upravujúce problematiku ochrany osobných údajov od 25.05.2018 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.